Tractaments

TRACTAMENTS PER A PRODUCTES EMMAGATZEMATS:
Cereals, Fruits secs, etc

Normes i recomanacions per a un emmagatzematge correcte

Pel que fa a l’habitacle

 1. Neteja del magatzem i voltants.
 2. Revisió d’accessos i conduccions d’aigua.
 3. Impermeabilització de zones humides al terra i parets.

Pel que fa al producte a emmagatzemar

 1. Humitat correcta (11-13 %).
 2. Producte net.
 3. Integritat física del gra de cereal o llegum.
 4. Temperatura d’emmagatzematge per sota dels 30ºC.

Tractaments preventius

El producte, en el moment de l’emmagatzematge, és portador de postes, larves i fins i tot, adults que condicionaran la seva conservació.

1.Tractament de desinsectació de magatzem o sitges amb un insecticida autoritzat.

2. Tractament amb K-OBIOL EC 25 o bé K-OBIOL ULV6, ACTELLIC-50 i NUVAGRAIN al moment de l’entrada de gra al magatzem.

3. Prevenció d’encrostrament als munts de cereal amb SEED RIGHT D, localitzat en superfície.

Producte d’origen natural basat en silicats i òxids de silici que, per la seva elevada higroscopicitat, controla el desenvolupament de floridures i fongs, redueix la humitat i, per les seves característiques abrasives, controla el desenvolupament d’insectes infectants presents als grans en fase d’emmagatzematge.
Dosi: 2 kg/Tn.
Apte per a producció ecològica.

Metodologia del tractament amb Fosfur

 1. Determinar si el magatzem reuneix les condicions necessàries de seguretat, estanqueitat i distància de nuclis habitats per a poder aplicar fosfur d’alumini o magnesi.
 2. Determinada la presència de plaga, s’efectuarà el tractament amb Fosfur d’alumini o magnesi localitzant i distribuint el fosfur en el gra emmagatzemat.
 3. Tractament de parets i resta del magatzem amb un insecticida autoritzat.
 4. Segellat plàstic per a confinar el fosfur d’hidrogen (fosfà o gas fosfamina) al producte a desinsectar.
 5. Senyalització amb rètols del magatzem tractat.
 6. Aixecament del tractament segons el plaç establert i un cop mesurat el fosfur d’hidrogen és per sota de la concentració permesa.
 7. Certificat de la desinsectació i del treball realitzat.

Desratització

A granges, magatzems agrícoles, zones industrials i vivendes.
Personal autoritzat i especialitzat en desratització.
Posada en pràctica de les millors estratègies pel control i utilització dels raticides més adients i desitjable pels rosegadors (esquers granulats, en pasta, blocs, en forma líquida, etc.).

Control de bufonets i talpa europea.

Producte: Phostoxin Tablet (aplicat per personal autoritzat).
Localitzar les tabletes dintre les galeries i senyalitzar les zones tractades.
No afecta la xarxa tròfica.